Definicje

 1. Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności zostaną użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:
  • Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu RODO – Tech Engineering
  • Tech Engineering – Tech Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Polecznik 32, 00-822 Warszawa
  • Pliki Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie Serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających
  • Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności Tech Engineering dostępna na stronie www.techeng.pl
  • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Strona– strona internetowa techeng.pl
  • Usługi – usługi świadczone na podstawie Regulaminu, korespondencja elektroniczna, marketing usług własnych Tech Engineering
  • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze strony internetowej tcheng.pl

Co zawiera Polityka prywatności Tech Engineering

Polityka prywatności Tech Engineering to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących:

 1. Użytkowników;
 2. Osób kierujących korespondencję elektroniczną na wybrany adres poczty elektronicznej Spółki.

W niniejszej Polityce prywatności Tech Engineering zawarła jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.  

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku ze świadczeniem Usług Strony. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania Plików Cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w Polityce Cookies.

Dane osobowe

Tech Engineering chroni wszelkie informacje o Użytkownikach zgodnie z RODO, w szczególności informacje o Użytkowniku pozyskiwane w związku z odwiedzaniem Strony.

Te informacje mogą nie zawierać danych ujawniających tożsamość Użytkowników, lecz ponieważ dotyczą zachowań Użytkowników określonych jednoznacznie za pomocą Plików Cookies, Tech Engineering chroni wszystkie informacje o Użytkownikach bez względu na posiadanie informacji o ich tożsamości, dbając o prawo do prywatności wszystkich Użytkowników.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Tech Engineering.

Użytkownicy mogą kontaktować się z Tech Engineering:

 1. korespondencyjnie na podany ww. adres siedziby;
 2. mailowo na adres: biuro@techeng.pl.

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

Strona

Tech Engineering przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu umożliwienia im korzystania z Usług Strony. Tech Engineering posiada informacje:

Na Stronie administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, a Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

reklamacje

W celu rozpatrywania reklamacji Tech Engineering przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W toku rozpatrywania reklamacji Tech Engineering może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko Użytkownika, informacje o korzystaniu przez Tech Engineering a z Usług, Pliki Cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Tech Engineering.

korespondencja elektroniczna: korespondencja mailowa, Formularz kontaktowy, Czat

W celu umożliwienia kontaktu Tech Engineering z Użytkownikiem, Tech Engineering przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Tech Engineering, w szczególności numer telefonu, imię, adres e-mail, treść rozmów, wiadomości. Rozmowy z Tech Engineering nie są nagrywane.

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji elektronicznej jest:

1) prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;

2) niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;

3) dobrowolnie wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących marki administratora, jego produktów lub usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;

5) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Korespondencję przechowujemy przez okres jednego roku, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do trzech lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.

marketing usług własnych Tech Engineering

Administrator przetwarza podane przez osobę dane osobowe w celach marketingowych na podstawie odrębnej, dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jednocześnie, zgodnie z wyborem osoby udzielającej zgody, osoba wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub na stosowanie marketingu bezpośredniego z użyciem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Ww. zgody są dobrowolne, co oznacza, że osoba może zadecydować, na które kanały komunikacji udziela zgody.

Ponadto administrator dokonuje profilowania na podstawie podanych przez osobę danych osobowych w celu analizy potrzeb i preferencji, a następnie na tej podstawie dostosowuje dopasowane informacje marketingowe o wybranych produktach lub usługach administratora kierowane do tej osoby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie podanych przez osobę danych osobowych i nie łączy informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Dzięki profilowaniu administrator może kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez jego odbiorców, co stanowi korzyść zarówno dla administratora, jak i dla osób, których dane dotyczą, bowiem w ten sposób administrator ogranicza kierowanie przekazu marketingowego dotyczącego produktów lub usług, które z dużym prawdopodobieństwem nie leżą w obszarze zainteresowań tej osoby, a w to miejsce kieruje informacje, które mogą być przekazem wartościowym dla odbiorcy tej informacji marketingowej.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celach marketingowych do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu. Jednak w celu zapewnienia wysokiej dbałości o prawa osób, których dane dotyczą, administrator zwróci się o odświeżenie zgody po upływie około trzech lat, chyba że w tym czasie osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę lub złoży sprzeciw lub Strony pozostają w bieżącym kontakcie biznesowym.

postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Tech Engineering lub przez innych Użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami Użytkowników lub innych podmiotów, Tech Engineering może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Tech Engineering względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu Użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. Sądom, Policji, prokuraturze.

Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Tech Engineering polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Tech Engineering będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Usługobiorcy.

statystyki korzystania z Usług

W celu poprawy jakości swoich Usług Tech Engineering przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z Usług, w tym informacje o sesji, numer IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności Usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej, Pliki Cookies lub inne podobne technologie.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie Tech Engineering polegającym na ułatwieniu korzystania z Usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych Usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników.

Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Tech Engineering, lecz nie dłużej niż przez okres 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Tech Engineering może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników.

Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Cookies.

Ujawnianie danych Użytkowników

Realizacja Usług

W zakresie Strony Tech Engineering dane Użytkowników nie są udostępniane w celu świadczenia Usługi.

Dostawcy Usług

Tech Engineering korzysta z zewnętrznych dostawców usług (m.in. outsourcing, umowa o realizację/zlecenie, zamówienie na usługi) w celu realizacji Usług, np. hosting, obsługa Strony Tech Engineering, serwis IT. Ujawnianie danych dostawcom usług odbywa się wyłącznie po zawarciu stosownych umów o współpracy, regulujących również kwestie związane z ujawnianiem danych, ich podstawą prawną na gruncie RODO oraz właściwymi postanowieniami dotyczącymi warunków tego ujawnienia (powierzenie przetwarzania danych, udostępnienie danych).

Inni Użytkownicy, inne podmioty

Co do zasady nie ujawniamy danych Użytkowników innym Użytkownikom lub podmiotom poza przypadkami opisanymi powyżej. Może jednak zdarzyć się, że Tech Engineering będzie zobowiązana do ujawnienia określonych informacji na podstawie obowiązującego w Polsce prawa, np. organom ścigania, organom państwowym, innym Użytkownikom w celu dochodzenia przez nich ich roszczeń. Wówczas ujawnieniu będą podlegały wyłącznie dane, do których ujawnienia Tech Engineering będzie obowiązana.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo:

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na dane kontaktowe podane na początku Polityki prywatności, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji prawa osoby występującej z wnioskiem, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać (najlepiej, aby był to numer telefonu, ale nie jest to obowiązkowe).

Organ nadzoru

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. Osoba ma prawo wnieść skargę do PUODO na Tech Engineering w każdym przypadku, w szczególności jeżeli uważa, że Tech Engineering przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jej praw. 

Tech Engineering zachęca jednak do występowania w pierwszej kolejności do Tech Engineering z wszelkimi pytaniami, wątpliwościami i zastrzeżeniami dotyczącymi przetwarzania przez nią danych osobowych.

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Tech Engineering w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie Tech Engineering .

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.